Oświadczenie Zarządu

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 28 lutego 2017 r. otrzymaliśmy rezygnację Kolegi Andrzeja Amera z funkcji Prezesa i Członka Zarządu. Z przykrością przyjmujemy tę decyzję, jednocześnie gorąco dziękując Andrzejowi za jego dotychczasowy wkład i zaangażowanie. W tym samym dniu Kolega Zbigniew Frost złożył oświadczenie o odsunięciu się od prac w Zarządzie, opuszczając jego zebranie jeszcze przed rozpoczęciem obrad. Żałujemy, że odsuwając się od uczestnictwa w pracach Zarządu, a jednocześnie nadal pozostając jego członkiem, wysunął pod adresem pozostałych Kolegów zarzuty, które  – najdelikatniej mówiąc – nie odpowiadają rzeczywistości.

W chwili obecnej w skład Zarządu Klubu wchodzi pięć osób, z których czworo aktywnie i z poświęceniem uczestniczy w wykonywaniu zadań, wyznaczanych Statutem i wolą ogółu Członków Klubu. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, pracuje sprawnie w koleżeńskiej, zgodnej i twórczej atmosferze. Funkcja Prezesa Zarządu powierzona została Maciejowi Mikszy. W związku z powyższym chcemy rozwiać wszelkie Wasze ewentualne obawy i wyraźnie, z pełną odpowiedzialnością podkreślić, że nie istnieją żadne – jak pisze Andrzej – „pogłębiające się problemy w gronie Władz Klubu, które uniemożliwiają normalną ich pracę”.

Podczas ostatniego Zebrania Zarządu, już po rezygnacji Andrzeja i odsunięciu się Zbyszka od uczestnictwa w pracy, pozostali Członkowie Zarządu, przy udziale i merytorycznej pomocy Członka Komisji Rewizyjnej oraz dwóch zaproszonych Członków Klubu, przedyskutowali i podjęli szereg ważnych uchwał, w tym m.in.:

  • o zorganizowaniu w kwietniu kursu na prowadzącego strzelanie;
  • o zorganizowaniu wiosennego kursu na patent strzelecki (odbędzie się w okresie od marca do maja);
  • o przeznaczeniu kwoty 4000 zł na główną nagrodę do wylosowania w finale zawodów „Długa Czapla” w roku 2017;
  • o zorganizowaniu w dniu 2 kwietnia (w czasie zawodów Pucharu Pomorza) sprawdzianiu dla osób, które w zeszłym roku nie odbyły wymaganej ilości osobostartów, aby przedłużyć licencję zawodniczą PZSS;
  • o zorganizowaniu majowych zawodów IPSC Gdańsk Open 2017.

W ciągu jednego tylko spotkania podjęto ogółem siedemnaście ważnych uchwał, co stoi w jaskrawej sprzeczności z twierdzeniem o „niemożności normalnej pracy”.

Nie wolno zapominać wkładu, jaki Andrzej i Zbyszek wnieśli w budowę i rozwój tego Klubu. Chcielibyśmy, aby nadal aktywnie i w koleżeński sposób uczestniczyli w działalności Klubu. Nie wolno jednak także zapominać, że współcześnie „Ardea” jest zupełnie innym klubem niż dawniej. To już nie jest licząca kilkanaście osób grupa pasjonatów strzelectwa dynamicznego.  Nasz Klub jest obecnie jednym z największych klubów strzeleckich w regionie. Obecnie liczy 324 członków, a jedną z podjętych ostatnio uchwał przyjęto kolejnych ośmiu. W tym gronie tylko 10 % osób to zawodnicy IPSC.

Klub jest dobrem wspólnym wszystkich Członków, i musi odpowiadać na ich potrzeby, a nie skupiać się wyłącznie na potrzebach mniejszości. Zarzad nie może koncentrować się na strzelectwie dynamicznym IPSC. Są przecież członkowie, którzy chcą strzelać statycznie, praktycznie, na długi dystans, historycznie, czarnoprochowo, czy po prostu rekreacyjnie. Skład obecnych Władz Klubu jest wyrazem woli Członków, którzy w demokratycznych wyborach wskazali swoich reprezentantów, powierzając im zarządzanie Klubem oraz nadzór nad jego działalnością, wskazując jednocześnie obszary swoich zainteresowań. Demokratyczny wybór musi więc znajdować odzwierciedlenie w działalności Zarządu, który zasady demokracji stosuje w swojej działalności, mając na uwadze wszystkie formy uprawiania strzelectwa. Nie może więc być tak, że mniejszość żąda spełnienia swoich oczekiwań wbrew zdaniu większości.

Z końcem roku 2017 nasz Klub będzie obchodził 10-lecie swojego istnienia. Będzie to okazja do podsumowania działalności Władz Klubu i jesteśmy przekonani, że ocenicie ją wysoko. Wszystkich nas łączy jedna pasja, wszyscy działamy na rzecz popularyzacji strzelectwa i chcemy stwarzać warunki do tego, aby Klub był środowiskiem otwartym na potrzeby każdego z jego Członków. Chcemy aby każdy z Was mógł realizować swoje pasje i zainteresowania niezależnie od tego jaki rodzaj strzelectwa reprezentuje. W skład obecnych Władz Klubu wchodzą trenerzy, sędziowie, zawodnicy i menadżerowie. Wspólnym wysiłkiem, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, są w stanie wprowadzić nasz Klub w kolejne dziesięciolecie jego istnienia, z wydatną korzyścią dla Członków Klubu i całego środowiska strzeleckiego.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Maciej Miksza – Prezes Zarządu
Andrzej Hoczyk – Skarbnik
Krzysztof Łoś – Członek Zarządu
Jarosław Raczyński – Członek Zarządu
Sebastian Łastowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Page with Comments

  1. To przykre … Wierzę, że talenty i umiejętności Andrzeja i Zbyszka będą w dalszym ciągu w interesie klubu, właściwie, wykorzystywane a Ich zasługi docenione i doceniane.
    Nowemu Zarządowi sukcesów życzę ! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *